Bạn đang ở đây

Hoá đơn đầu vào cho Thuốc BVTV và Phân bón

TT Mã hóa đơn Loại Mô tả Khu vục áp dụng Hình ảnh Người nhập thuốc Thời gian nhập Đơn vị bán Tác vụ
1 MS122 Thuốc BVTV 15/08/2018 - 10:45 HTX Nông nghiệp Hà Nội
2 MS 001 Thuốc BVTV 11/08/2018 - 11:45 Công ty TNHH Thuốc BVTV
3 NNS123 Thuốc BVTV Tech 17/07/2018 - 11:15
XLS