Bạn đang ở đây

Danh sách đăng ký Đào tạo

TT Tên Nhân viên Tên khóa Đào tạosắp xếp giảm dần Số tiền phải nộp Số tiền đã nộp Số tiền còn nợ Kết quả cuối khóa Đào tạo Tác vụ
1 Đào tạo chính sách VSATTP 400000 VNĐ 400000 VNĐ 0 VNĐ
2 Đào tạo chính sách VSATTP 400000 VNĐ 400000 VNĐ 0 VNĐ
3 Đào tạo về sử dụng hệ thống Quản lý cánh tác 400000 VNĐ 100000 VNĐ 300000 VNĐ Đạt