Bạn đang ở đây

Xuất Nhật ký ra TXNG

STT Người làm Công việc Thời gian thực hiệnsắp xếp giảm dần Công bố ra TXNG
1 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất 0
2 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
3 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
4 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
5 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
6 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 0
7 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
8 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
9 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
10 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
11 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 0
12 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
13 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
14 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
15 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
16 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
17 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
18 Bat sau 2 1
19 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất 0
20 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
21 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
22 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 0
23 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
24 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
25 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất 0
26 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
27 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
28 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất 0
29 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
30 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
31 Nguyễn Tài Tâm Tưới nước 30/10/2018 - 22:37
32 Nguyễn Xuân Ka nhổ cỏ 06/11/2018 - 12:19
33 Trần Thị Tính acb 06/11/2018 - 13:33
34 Nguyễn Xuân Ka tưới cây 06/11/2018 - 15:28
35 Nguyễn Xuân Ka Cuốc đất 07/11/2018 - 03:34
36 Nguyễn Xuân Ka Cày phay 1.2 ha 07/11/2018 - 05:18
37 Nguyễn Xuân Ka Châm phân 07/11/2018 - 05:18
38 Nguyễn Xuân Ka Lên luống 07/11/2018 - 05:18
39 Nguyễn Xuân Ka Sửa máy cày 07/11/2018 - 05:18
40 Nguyễn Tài Tâm cho ăn 07/11/2018 - 07:08
41 Nguyễn Thị Kim Bình Ươm bầu 07/11/2018 - 07:18
42 Nguyễn Thị Kim Bình Thu hoạch diện tích xà lách 07/11/2018 - 07:18
43 Chu Thị Hân Làm việc tại nhà ươm 07/11/2018 - 12:11
44 Nguyễn Xuân Ka Nhổ cỏ 07/11/2018 - 14:35
45 Nguyễn Thị Thu Vệ sinh 07/11/2018 - 20:55
46 Abc 08/11/2018 - 09:11 1
47 Tiêm thuốc 08/11/2018 - 11:11 1
48 Tỉa lá 15/11/2018 - 14:11 1
49 Chu Thị Hân Bón phân cho tỏi cô đơn 14/12/2018 - 14:04
50 Chu Thị Hân Gieo hạt Cà chua vào bầu 07/03/2019 - 03:29

Trang