Bạn đang ở đây

Xuất Nhật ký ra TXNG

STT Người làm Công việc Thời gian thực hiện Công bố ra TXNG
1 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất 0
2 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 0
3 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
4 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
5 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
6 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
7 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
8 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
9 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
10 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
11 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
12 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
13 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
14 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
15 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
16 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
17 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
18 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
19 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
20 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
21 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
22 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
23 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
24 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng 0
25 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 0
26 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 0
27 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất 0
28 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất 0
29 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất 0
30 Công việc: Ngày: 2020-12-30 09:03:00 - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 30/12/2020 - 16:03 0
31 Công việc: Ngày: 2020-12-30 08:03:00 - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 30/12/2020 - 15:03 0
32 abc 28/12/2020 - 10:01 0
33 test abc 02/11/2020 - 08:11 0
34 Quan sát 26/10/2020 - 08:46 0
35 Nguyễn Trung Hiếu Tỉa cành 09/01/2020 - 21:32 1
36 Nguyễn Trung Hiếu Tưới nước 09/01/2020 - 21:31 1
37 Nguyễn Trung Hiếu Đào hố 09/01/2020 - 21:30 1
38 Nguyễn Trung Hiếu Bón Phân 09/01/2020 - 19:18 0
39 Nguyễn Trung Hiếu Nhổ cỏ 09/01/2020 - 12:08 1
40 Bat sau 2 1
41 Chu Thị Hân Gieo hạt Cà chua vào bầu 07/03/2019 - 03:29
42 Chu Thị Hân Bón phân cho tỏi cô đơn 14/12/2018 - 14:04
43 Tỉa lá 15/11/2018 - 14:11 1
44 Abc 08/11/2018 - 09:11 1
45 Tiêm thuốc 08/11/2018 - 11:11 1
46 Nguyễn Thị Thu Vệ sinh 07/11/2018 - 20:55
47 Nguyễn Xuân Ka Châm phân 07/11/2018 - 05:18
48 Nguyễn Xuân Ka Cày phay 1.2 ha 07/11/2018 - 05:18
49 Nguyễn Xuân Ka Sửa máy cày 07/11/2018 - 05:18
50 Nguyễn Xuân Ka Lên luống 07/11/2018 - 05:18

Trang