Bạn đang ở đây

Danh sách Nhật ký Công việc

TT Người làm Công việc Thời gian thực hiện Tác vụ
1 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất
2 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón
3 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
4 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
5 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
6 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
7 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
8 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
9 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
10 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
11 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
12 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
13 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
14 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
15 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
16 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
17 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
18 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
19 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
20 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
21 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
22 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
23 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
24 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Theo dõi cây trồng
25 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón
26 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Phân bón
27 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất
28 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất
29 Công việc: Ngày: [node:field_thoi_gian_thuc_hien] - Nhật ký: Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất
30 Công việc: Ngày: 2020-12-30 09:03:00 - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 30/12/2020 - 16:03
31 Công việc: Ngày: 2020-12-30 08:03:00 - Nhật ký: Nhật ký Phân bón 30/12/2020 - 15:03
32 abc 28/12/2020 - 10:01
33 test abc 02/11/2020 - 08:11
34 Quan sát 26/10/2020 - 08:46
35 Nguyễn Trung Hiếu Tỉa cành 09/01/2020 - 21:32
36 Nguyễn Trung Hiếu Tưới nước 09/01/2020 - 21:31
37 Nguyễn Trung Hiếu Đào hố 09/01/2020 - 21:30
38 Nguyễn Trung Hiếu Bón Phân 09/01/2020 - 19:18
39 Nguyễn Trung Hiếu Nhổ cỏ 09/01/2020 - 12:08
40 Bat sau 2
41 Chu Thị Hân Gieo hạt Cà chua vào bầu 07/03/2019 - 03:29
42 Chu Thị Hân Bón phân cho tỏi cô đơn 14/12/2018 - 14:04
43 Tỉa lá 15/11/2018 - 14:11
44 Abc 08/11/2018 - 09:11
45 Tiêm thuốc 08/11/2018 - 11:11
46 Nguyễn Thị Thu Vệ sinh 07/11/2018 - 20:55
47 Nguyễn Xuân Ka Châm phân 07/11/2018 - 05:18
48 Nguyễn Xuân Ka Cày phay 1.2 ha 07/11/2018 - 05:18
49 Nguyễn Xuân Ka Sửa máy cày 07/11/2018 - 05:18
50 Nguyễn Xuân Ka Lên luống 07/11/2018 - 05:18
51 Nguyễn Thị Kim Bình Thu hoạch diện tích xà lách 07/11/2018 - 07:18
52 Nguyễn Thị Kim Bình Ươm bầu 07/11/2018 - 07:18
53 Chu Thị Hân Làm việc tại nhà ươm 07/11/2018 - 12:11
54 Nguyễn Tài Tâm cho ăn 07/11/2018 - 07:08
55 Nguyễn Xuân Ka Nhổ cỏ 07/11/2018 - 14:35
56 Nguyễn Xuân Ka Cuốc đất 07/11/2018 - 03:34
57 Nguyễn Xuân Ka tưới cây 06/11/2018 - 15:28
58 Nguyễn Xuân Ka nhổ cỏ 06/11/2018 - 12:19
59 Trần Thị Tính acb 06/11/2018 - 13:33
60 Nguyễn Tài Tâm Tưới nước 30/10/2018 - 22:37
Ghi chép nhật ký